top of page

 MASZ PYTANIA?

info@fortisdetox.com

Tel: 507 571 004

Pon.-Piątek 9.00-15.00
 • Facebook

Dziękujemy za przesłanie!


research on plants, aromatic herbs and

Nasza polityka prywatności

Informacje o bezpieczeństwie danych osobowych

W niniejszej Polityce prywatności i plików cookies przedstawiamy Ci zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies oraz innych technologii takich jak np.: Google Analitycs, Facebook Pixel w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu Fortis Detox.

1. Co oznaczają definicje użyte w Polityce prywatności

Administrator –FORTIS MEDICA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brodnicy pod adresem 18. Stycznia 22 87-300, NIP: 8741775879 numer KRS 0000429185 o kapitale zakładowym w całości opłaconym: 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

FORTIS DETOX – strona internetowa prowadzona pod adresem internetowym fortisdetox.com , za pomocą której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną na rzecz Specjalistów oraz Pacjentów, zalej zwana Serwisem.

Użytkownik – każdy podmiot, który przegląda zawartość Serwisu.

Pacjent – Użytkownik korzystający lub zamierzający skorzystać z Konsultacji telemedycznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu.

Specjalista – Użytkownik będący podmiotem, który posiada prawo wykonywania zawodu lekarza lub inny specjalista z wymaganymi uprawnieniami i/lub kwalifikacjami,  który zawarł z Fortis Medica sp. z o.o., której przedmiotem jest realizacja Konsultacji telemedycznych za pośrednictwem Serwisu.

Środki komunikowania się na odległość – to urządzenia elektroniczne wraz z oprogramowaniem (np. smartphone, tablet, laptop) wykorzystujące transmisję danych umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość (poczta elektroniczna, czat, wideorozmowa, rozmowa telefoniczna). Za ich pomocą Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

2. Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą obejmować następujący zakres danych Użytkowników:

 • Dane do kontaktu, w przypadku Pacjenta: imię, nazwisko, adres email, w przypadku Specjalisty: imię, nazwisko, adres email, nr telefonu,

 • Dane wymagane do zawarcia umowy: ich zakres jeszcze szczegółowo określony w Wywiadzie medycznym (w przypadku Pacjenta) oraz Formularzu kontaktowym (w przypadku Specjalisty). Formularze te są dostępne na stronach Serwisu.

 • Dane szczególnych kategorii, w szczególności dane dotyczące zdrowia, które Pacjent podaje w formularzu w celu umówienia Konsultacji telemedycznej ze Specjalistą.

 • Dane do faktury: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, NIP,

 • Dane do zapisu na listę zainteresowanych: Imię, adres email.

Zakres przetwarzanych przez Administratora danych osobowych zależy od realizowanego celu przetwarzania.

3. W jakich celach oraz na jakich podstawach prawnych przetwarzamy dane osobowe

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora są następujące:

 • Dane Użytkowników (w tym Pacjenta i Specjalisty) do kontaktu: prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w celu odpowiedzi na zapytania oraz w celu uzyskania opinii o Serwisie i jakości konsultacji (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

 • Dane niezbędne do zawarcia umowy na odległość w ramach Serwisu – podstawą prawną jest umowa, a dane są przetwarzane w celu jej realizacji (art. 6 ust. 1 lit b RODO)

 • Dane do faktury: obowiązek prawny ciążący na Administratorze w celu realizacji obowiązków podatkowo-księgowych (art. 6 ust. 1 lit c RODO)

 • Dane szczególnych kategorii: zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie w konkretnym celu (art. 9 ust. 2 pkt. a RODO)

4. Jak długo przetwarzamy dane

Czas przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora zależy od celu, w jakim dane te są przetwarzane i wynosi:

 • Dane do kontaktu: przez czas prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem i udzielania odpowiedzi na jego pytania oraz przez 30 dni od chwili jej zakończenia

 • Dane do faktury: przez 5 lat od zakończenia roku, w którym nastąpił zakup Konsultacji telemedycznej lub została wystawiona faktura korygująca.

 • Dane niezbędne do zawarcia umowy: przez czas realizacji umowy oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 • Dane szczególnych kategorii: 14 dni od dnia zrealizowania Konsultacji telemedycznej lub chwili cofnięcia zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli nastąpiła wcześniej.

5. Czy konieczne jest podawanie danych osobowych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji poszczególnych celów przetwarzania, szczególnie do realizacji Konsultacji telemedycznej. Niepodanie danych będzie oznaczało brak możliwości korzystania z Serwisu jako Pacjent lub Specjalista oraz brak możliwości zawarcia umowy.

6. Kto może mieć dostęp do danych osobowych

 1. Administrator może powierzyć dane osobowe innym podmiotom, np.: dostawcom technologii oraz usług wspierających proces realizacji celów wskazanych w poprzednich punktach.

 2. Administrator może udostępnić dane osobowe podmiotom i organom, którym Administrator jest zobowiązany lub upoważniony je udostępnić na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom lub organom uprawnionym do otrzymania od Administratora danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

 3. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców z państw trzecich ani organizacji międzynarodowych, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Odpowiedni stopień ochrony musi być potwierdzony odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej lub innym wiążącym instrumentem prawnym.

 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.

7. Dane są przetwarzane zgodnie z prawem

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem przez osoby do tego nieupoważnione, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:

 • Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

 • ustawie z dnia 18 lipca 2002 o świadczenie usług drogą elektroniczną,

 • ustawie z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych.

8. Jakie prawa przysługują osobom, których dane są przetwarzane

 1. Użytkownikowi przysługują prawa związane z przetwarzaniem jego danych osobowych, w tym:

  • prawo dostępu do danych

  • prawo do poprawienia danych

  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych

  • prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym)

  • prawo do przenoszenia danych

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

 2. Użytkownik ma prawo do cofnięcia swojej zgody w każdej chwili, jeśli Użytkownik uprzednio wyraził taką zgodę.

 3. W celu realizacji swoich praw Użytkownik powinien skierować odpowiednie żądanie na adres: info@fortisdetox.com

9. Jakie jeszcze informacje gromadzimy

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z Serwisu automatycznie zbierane są dane dotyczące Użytkownika. Do tych danych zalicza się m.in.: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies (tzw. ciasteczka), a także mogą być zapisywane w logach serwera. Dane te nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkownika.

 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia (np. laptop, smartfon, tablet) Użytkownika i tam zapisywane podczas przeglądania Serwisu. Pliki cookie zapamiętują preferencje Użytkownika, co umożliwia podnoszenie jakości świadczonych usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych informacji oraz anonimowe śledzenie preferencji Użytkownika.

 3. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Administratora na jego urządzeniu Użytkownik wyraża za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu Użytkownika.

 4. Użytkownik może zrezygnować z cookies, wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu przez Użytkownika może być utrudnione (np. może pracować wolniej).

 5. Użytkownik może usunąć istniejące pliki cookies z urządzenia, korzystając z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub korzystając z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 6. Dane zapisane w logach serwera lub za pomocą cookies nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika. Logi serwera służą do administrowania Stroną internetową, a ich zawartość nie jest ujawniania nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 7. Na Stronie internetowej są stosowane technologie rejestrujące anonimowo działania podejmowane przez Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Są to m.in.:

  • Google Analitysc – stosowana w celu analizowania statystyk stron Serwisu

  • Facebook Pixel – stosowana w celu zarządzania i optymalizacji reklamy na Facebooku

 8. Dane uzyskane przez te narzędzia nie są łączone w żaden sposób z konkretnymi Użytkownikami Serwisu i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.

 9. Konsekwencją zastosowania wymienionych technologii będzie zoptymalizowanie Serwisu, jego treści oraz oferty usług do potrzeb Użytkownika.

 10. Gromadzone w ten sposób  informacje Administrator wykorzystuje w celu:

  • prawidłowego funkcjonowania, konfiguracji, bezpieczeństwa Serwisu,

  • monitorowania stanu sesji,

  • analiz, badań i audytu wyświetleń Serwisu,

  • a także w celach statystycznych i marketingowych.

10. Postanowienia końcowe

 1. W niniejszym Polityce prywatności i plików cookies mogą nastąpić zmiany, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. Wszelkie zmiany będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie w sposób widoczny i zrozumiały.

 2. Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące Polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na adres: info@fortisdetox.com

bottom of page